zofim.org.il
  
 


 
שבט בני היער
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט בני היער » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ טופס אישור הורים לפעילות    (337 KB)
טופס אישור הורים לפעילות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשה להנחה על תשלומים לפעילות צופית    (320 KB)
יש להדפיס ולמלא את הפרטים בטופס, ולצרף מסמכים רלוונטיים, כתנאי לדיון בבקשה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טפסים לקבלת אישור משטרה על היעדר עבירות מין    (61 KB)
על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001, נדרש כל גבר בגיר שאמור להיות מועסק (כשכיר או מתנדב) בתנועת הצופים לקבל אישור מהמשטרה על היעדר עבירות מין.
יש למלא את הטפסים ולהעבירם חתומים למרכז השבט או לצלמם ולשלוח למייל של השבט.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מדיניות ביטול רישום והחזר כספי    (381 KB)
מדיניות ביטול רישום והחזר כספי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מדע והנחיות להורים מתנדבים    (398 KB)
הורים שמבקשים להתנדב ולהצטרף לפעילויות השבט מתבקשים לקרוא את המסמך ולאשר את קריאתו לראש השבט או מרכז המתנדבים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ