zofim.org.il
  
 


 
מגזר עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מגזר עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: "אמר הקב"ה: בני, סרבנים הם"

תמונת מגזין "אמר הקב"ה: בני, סרבנים הם" פורסם על ידי נדב
בתאריך 14/1/2005
בכתבה זו צפו 1391 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

הערות:
1.עיקר היופי במאמר זה נעוץ בשילוב הקריאה עם
הערות השוליים
   המסומנות בסוגריים ונמצאות בתחתית המאמר.
2. המאמר הינו ברמה גבוהה ועל כן לכל המגיבים, נא קראו לעומקם
     של דברים בטרם תחליטו להגיב!

 

"אמר הקב"ה: בָּנַי, סרבנים הם"

שמות רבה פרשה ז סימן ג

"ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים" (שמות ו יג). "אל בני ישראל" – אמר להם הקב"ה: בָּנַי סרבנים הם, רגזנים הם, טרחנים הם. על מנת כן תהיו מקבלים עליכם, שיהיו מקללים אתכם, שיהיו מסקלים אתכם באבנים.    (1)

יחזקאל פרק ב פסוק ו

וְאַתָּה בֶן אָדָם אַל תִּירָא מֵהֶם וּמִדִּבְרֵיהֶם אַל תִּירָא כִּי סָרָבִים וְסַלּוֹנִים אוֹתָךְ וְאֶל עַקְרַבִּים אַתָּה יוֹשֵׁב מִדִּבְרֵיהֶם אַל תִּירָא וּמִפְּנֵיהֶם אַל תֵּחָת כִּי בֵּית מְרִי הֵמָּה. (2)

ספרי במדבר פיסקא צא

"ויאמר משה אל ה' למה הרעות לעבדך ... האנכי הריתי את כל העם הזה ואם אנכי ילדתיהו" (במדבר יא יא-יב) - והיכן דבר לו כן? (3) בשעה שאמר לו: "ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך" (שמות לב לד). עדיין דבר תלי בדלא תלי! (4) תלמוד לומר: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל" (שמות ו יג) אמר להם: הֱיוּ יודעים שסרבנין וטרחנין הם. אלא על מנת שתקבלו עליכם, שיהו מקללים אתכם וסוקלים אתכם באבנים. (5)

ילקוט שמעוני פרשת בהעלותך רמז תשלו

"ולקחת אותם אל אהל מועד" (במדבר יא טז) - אמר לו: קחם בדברים. בתחילה אמור להם דברי שבח: אשריכם שנתמניתם. וחזור ואמור להם דברי פגם: הוו יודעין שסרבנים וטרחנים הם, על מנת כן תהיו מקבלים עליכם, שיהו מקללין אתכם וסוקלין אתכם באבנים - מה שהתניתי עמך התנה עמהן. (6)

רש"י במדבר פרק כז פסוק יט

וצויתה אותו - על ישראל, דע שטרחנין הם סרבנים הם, על מנת שתקבל עליך. (7)

במדבר רבה פרשה יט סימן ט – פרשת חוקת

לפי שהיה משה משמר עצמו כל אותן ארבעים שנה שלא להקפיד כנגדן, שהיה מתירא מן השבועה שנשבע הקב"ה: "אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ" (דברים א לה). אמרו לו: הרי סלע! כשם שאתה רוצה להוציא מסלע אחר, הוצא מזה. צווח עליהם: "שמעו נא המורים" (במדבר כ י) – מהו "המורים"? שיטות הרבה יש בו: המורים - סרבנים, המורים – שוטים, שכן בכרכי הים קורים לשוטים מורוס, המורים – מלמדים את מלמדיהם, המורים – חצים ... (8)

פסיקתא דרב כהנא פסקא יד "שמעו" – סוף הפסקא

כתיב: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל" (שמות ו יג) - מה ציוום? אמר להם: אל תהו קוראין לבני מורים. וכיון שהיקניטו על מי מריבה, אמר להם משה: "שמעו נא המורים" (במדבר כ י), אמר להם הקב"ה: כל עצמי הייתי מצוה אתכם ואומר לכם: אל תהו קורין לבני מורים, ואתם קורין לבניי מורים! לית עסקיה דערים מהלך עם שטי.(9)

מדרש תהלים (בובר) מזמור יח

"תפלטני מריבי עם" - שלא יהא לי דין בפניהם. וכתיב "מריבי עמי" (שמואל ב כב מד) - שלא ארד מגדולתי, שידיינו עמי אותי. אמר בן עזאי: נוח לו למלוך על כל העולם כולו, ולא למלוך על שני עטופי סדינים (10), אמר לו הקב"ה: דוד, אטילס.(11) אמר לפניו: ריבונו של עולם, "תשימני לראש גוים" - לפי שישראל סרבנים הם, ואינן מודים על האמת, אבל אומות העולם כיון שמתגיירין קרובי תשובה הן, שנאמר לשמע אוזן ישמעו לי. (12)קובץ נלווה:  קובץ נלווה  כל המאמר בקובץ מצורף (171 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה