zofim.org.il
  
 


 
הנהגת צפון
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » הנהגת צפון » ארכיון הכתבות » כתבה: כפיתות

תמונת מגזין כפיתות פורסם על ידי לילך
בתאריך 25/4/2011
בכתבה זו צפו 3175 גולשים

 הכפיתות משמשות לנו לחיבור גופים מוצקים(בעיקר סנדות) זה לזה. את כל הכפיתות יש לעשות

בשניים: האחד כופת והשני מגיש לו את החבל, מעלה ומוריד את הסנדות, עוזר במתיחה וכו'.
הכפיתות נבנות מליפופי מבנה ומסתיימות בליפופי מתיחה וחצאי קביעות. אחרי כל ליפוף, בין
שהוא ליפוף מבנה ובין ליפוף מתיחה יש למתוח את החבל. אחרת הכפיתה נחלשת וקיימת סכנה
של החלקה מוט על מוט.
כדי לחשב את אורך החבל הדרוש לנו לחיבור שני סנדות עגולות, אנו מתמשים בנוסחה הבאה:
אורך החבל במטרים שווה לסכום הקטרים של הסנדות באינצ'ים. 
לדוגמא: לשם כפיתת שני מוטות כשקוטר האחד הוא 2 אינטש וקוטר השני 3 אינטש - 
נחוץ לנו חבל באורך 5 מטרים.

כפיתה חוזרת (רצה):
משמשת לחיבור שורת מוטות מקבילים אל מסגרת.
א. קבע קביעת מוט על המוט הנושא.
ב. המשך בהצלבות לסירוגין מעלה ומטה על המוט הקבוע ועל המוטות הנקשרים עד סופם. 
החבל עובר תמיד על המוט הנקשר ומתחת למוט הראשי.
ג. סיים על המוט הנושא בקביעת המוט.
ד. חזור על פעולת הכפיתה בכיוון חזרה, כך שכל המוטות יהיו כפותים מלמעלה, ומתחת למוט
הנושא יווצרו צלבים.
 

 

 

כפיתה מוצלבת:
משמשת להצלבת מוטות בעובי שווה.
הצלב 2 מוטות בנקודת חיבורם. צור לולאה בחבל והשחל דרך טבעתו את הקצה הארוך. תוך
ליפוף אופקי במקום ההצטלבות המשך בליפופי מבנה בכיוון אופקי כדי 2-3 ליפופים. עבור
לליפופי מבנה מאונכים. לאחר 3-4 ליפופים החל בליפופי מתיחה מלמטה למעלה. סיים בחצאי
קביעות על אחד המוטות.

 

 

כפיתה מקבילה:
משמשת לחיבור מוט מקביל למוט קיים על מנת להאריכו.
א. הנח את המוטות מקבילים אחד לשני, כששליש מכל מוט צמוד וחופף למוט השני.
ב. קבע בקביעת מוט את שניהם.
ג. שזור את החבל הקצר עם הארוך.
ד. החל בליפופי מבנה. ליפופי המבנה הם כאן 01 חצאי קביעות צפופות בכיוון למרכז, ומתוחות
בחוזקה.
ה. סיים על ידי השחלת הקצה החופשי של החבל בין המוטות אל מתחת לליפופי המבנה
ומתיחתם.
הערה: אין צורך לכפות לכל אורך המוטות המקבילים, די בשתי כפיתות מקבילות )כמובן בשני
חבלים( בשתי קצוות החפיפה.

 

 

 

 

כפיתת שמינית:
כפיתה זו משמשת להקמת חצובה 
(משולש המורכב מ3 סנדות או יותר אשר השמינית מחברת את כל הסנדות בקצה).
הרעיון של הכפיתה הוא שאפשר להזיז את הרגליים שלה לפי הצורך

א. קבע את החבל בקביעת מוט אל אחד המוטות(אם אינם שווים - למוט הראשי).
ב. עשה את ליפופי המבנה בשמיניות על שני המוטות. הליפופים עוברים במקביל אחד לשני.
ג. מספר ליפופי המבנה 10 - 6. מרחקם אחד מהשני כעובי החבל.
ד. הסיום בחצאי קביעות של המוט השני.

 

כפיתה מרובעת:
משמשת לכפיתה ניצבת של שני מוטות.
א. בנה קביעת מוט על המוט הנושא (לרוב המוט המאונך).
ב. הצלב את המוט השני (המאוזן) על הראשון כך שיבוא מעל לחבל והתחל בליפופי מבנה. על
המוט הראשי הולך כל ליפוף נוסף ומתרחק מן המרכז ואילו על המוט השני - הולך וקרב למרכז.
ג. אחרי ארבעה ליפופי מבנה התחל בליפופי מתיחה (2-3) סביב לליפופי המבנה בין שני המוטות.
ד. סיים בקביעת מוט על המוט המאוזן באותו צד שבו החלה הכפיתה.

 

חזרה לתפריט

 

 

פרסם כתבה »