zofim.org.il
  
 


 
מגזר עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מגזר עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: חזן שלא יכול לברך ספירת העומר?

תמונת מגזין חזן שלא יכול לברך ספירת העומר? פורסם על ידי צוות העדה
בתאריך 28/4/2011
בכתבה זו צפו 1127 גולשים

 

 
האם מותר לברך ברכה כדי למנוע בושה עצמית?
 
שאלה: השוכח לספור יום אחד בספירת העומר, שאינו רשאי יותר לברך על ספירתו, ויום אחד נתמנה להיות חזן, האם מותר לו לברך על ספירת העומר כדי שלא יתבייש?
תשובה: בפשטות, אין צריך כל כך להתבייש בזה, ולכן נכון שיבקש מחברו לספור. וזו אחת הסיבות לכך שמכבדים את הרב לספור, שהוא מן הסתם לא שכח, ועל ידי כך החזנים נמנעים מבושה.
ואם הוא במקום שהחזן סופר ויש לו יורצייט, ואם לא יספור יתבייש מאוד, או שהרב עצמו שכח לספור, והוא חושש שאם לא יספור, יגרם בזיון לכבוד התורה - מותר להם להקל לספור בברכה. וזאת משום שדעת רוב הראשונים (תוס', רא"ש, ריטב"א ועוד) השוכח לספור יום ממשיך לספור עם ברכה. ורק לשיטת בעל הלכות גדולות, אינו יכול להמשיך לספור בברכה. ואף שלהלכה נפסק שלא יספור יותר עם ברכה, שספק ברכות להקל, בשעת הדחק כדי למנוע בושה גדולה, אפשר לסמוך על דעת רוב הפוסקים (שבה"ל ג, צו, פס"ת תפט, כ). ואם יוכל לבקש מאחד המחויבים בברכה שלא יברך אלא יכוון לצאת בברכתו - עדיף (הר צבי ב, עה).
שאלה נוספת בדומה לכך התעוררה לגבי אשה שילדה או הפילה לפני שנישאה, ועתה ילדה לבעלה את בנו הבכור, ואם תספר לו שכבר ילדה או הפילה בעבר, ועתה אי אפשר לעשות לבן פדיון בכורות, כי הוא אינו 'פטר רחם', יפגע שלום ביתם, עד סכנת גירושין ח"ו. השאלה האם על האשה או על אדם אחר שיודע זאת לספר לבעל כדי למנוע אותו מברכה לבטלה על פדיון הבכור. למעשה הורו הפוסקים, שלא לספר לבעל, שכן איסור ברכה לבטלה לדעת רובם הגדול של הפוסקים הוא איסור דרבנן, ואילו חשש גירושין חמור יותר. ואף לרמב"ם שסובר שברכה לבטלה אסורה מהתורה, כאשר הברכה נאמרת בטעות, אין כאן איסור תורה (לחם שלמה יו"ד ב, נג, מהרש"ג ג, סה, יבי"א ח, יו"ד לב).
 
                                                                                                  הרב אליעזר מלמד

פרסם כתבה »