zofim.org.il
  
 


 
שבט במדבר
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » שבט במדבר » בעלי תפקידים

דני עמית ראש שבט
טלפון נייד: 050 - 7774348
ערן ברלב גזבר שבט
טלפון נייד: 054 - 7776213
מאור שטרן מלווה שנת קורס
טלפון נייד: 054 - 7567133
דואר אלקטרוני: shevet.bamidbar2@gmail.com
אהוד לקס מרכז בוגר
טלפון בעבודה: 054 - 2440621
דואר אלקטרוני: shevet.bamidbar1@gmail.com
רותם טרקטינסקי מרכזת בוגרת
טלפון בעבודה: 054 - 2441182
דואר אלקטרוני: shevet.bamidbar3@gmail.com